Logo Hondenhobby Trainingscentrum

HET HONDEN TRAININGSCENTRUM

IN ERMELO

Hondenhobby bezoekadres

Kerklaan 8

3851 JV Ermelo

Hondenhobby telefonisch contact

0341 556599

Hondenhobby mail contact

info@hondenhobby.nl

 

Hondenhobby Trainingscentrum Algemene voorwaarden


Artikel 1: Begrippen, in deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.

2. Trainer/Instructeur: medewerker van de hondenschool.

3. Cursist: hondeneigenaar die de Hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.

4. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar

aangeboden cursus of activiteit.

5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten.

6. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden,

die geldt, is de versie die te vinden is op hondentrainingermelo.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. 


Artikel 2: Aangaan van de overeenkomst

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenhobby Trainingscentrum.

2. Overeenkomst/Opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels mondelinge of schriftelijke afspraken.

Mondelinge afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam  van de hond opgeeft.

a) Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus.

3. Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.

4. In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.

5. De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. Een cursus bestaat uit  10 lessen. Tenzij

anders is overeengekomen.

6. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de

hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.


Artikel 3: In aanmerking komen voor cursus

1. De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.

2. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar behoud de hondenschool het recht om te bepalen of cursist geschikt is voor de betreffende cursus.

3. Indien een cursist jonger is dan 16 jaar dient deze te allen tijde begeleid te worden door ouder of voogd.

4. De hondenschool bepaalt dat een hond niet deel mag nemen aan een cursus wanneer er gegronde reden is dat hond een risico vormt voor de gezondheid

van de andere deelnemers.

5. Cursisten dienen voor hun honden alleen gebruik te maken van een platte halsband of een tuig met gesp- of kliksluiting.

6. Indien de cursist met een hondenras van de lijst hoog-risico aan de training wil deelnemen, gebeurt dit na overleg met de trainer.

7. De cursist komt pas in aanmerking voor de cursus wanneer de hond is ingeënt volgens de reguliere inentingen.

8. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool vragen naar het hondenpaspoort van de hond die deel gaat nemen aan de cursus.

9. Door de cursist meegebrachte bezoekers zijn welkom op de door de hondenschool aangewezen plek.

Artikel 5: Annulering van lessen

1. Doorgang van de training wordt bepaald door de hondenschool. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur tijdig afbellen. Wanneer de trainer/instructeur niet heeft afgebeld gaat de les door. Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden verschoven (zie 5.5.2).

2. Als de cursist vanwege persoonlijke omstandigheden één of meer lessen annuleert, dan is dit voor rekening van de cursist. De hondenschool is hier niet aansprakelijk voor.

3. Als de cursist vanwege persoonlijke omstandigheden niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist.

4. Bij ziekte/afwezigheid van de trainer:

1. Zal de hondenschool een vervangende trainer/instructeur regelen; of

2. Haalt de trainer/instructeur de betreffende les op een nader te bepalen datum/tijdstip in.


Artikel 6: Aansprakelijkheid van de hondenschool

1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband

houdende zaken.

2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot de vergoeding van ten

hoogste eenmaal het cursusgeld.

3. Bij onherstelbare schade of verloren gaan van het dier is de hondenschool en hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde, met een maximum van 500

euro, van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

5. De Hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.


Artikel 7: Aansprakelijkheid van de cursist

1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan

personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel

activiteit plaatsvindt.

2. De hondenschool adviseert een goede WA. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) één hond onder de standaard WA verzekering.

3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt

bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit

voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.


Artikel 8: Copyright

1. Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.


Artikel 9: Geschillen

1. Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

0341-556599

Volg ons op:

Facebook
Instagram @hondenhobby

Kerklaan 8, 3851 JV, Ermelo

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

Weigeren

OK